ANBI-STATUS

ANBI-gegevens
Stichting Aandachtscentrum Alphen aan den Rijn “Het Open Venster”
Prins Bernhardlaan 8A, 2405 VZ Alphen aan den Rijn,
telefoon : 0172-491990
e-mail: info@inloophuis-hetopenvenster.nl
kvk nr.: 41167998
Rabobank: NL07RABO0301602611
RSIN-nummer: 804738087

Doelstelling Stichting Aandachtscentrum
Het Open Venster is in 1989 door de leden van de Raad van Kerken opgericht met als doel in Alphen aan den Rijn een plek te creëren waar vrijwilligers aan een ieder de gelegenheid bieden om tot zichzelf te komen door middel van aandacht, een gesprek, stilte en bezinning, een plek waar medewerkers desgevraagd bezoekers van dienst kunnen zijn in de verwijzing naar personen of instellingen die zich met de gevraagde hulpverlening bezighouden.

Hoofdlijnen Beleidsplan
Missie van Het Open Venster
– Motivatie, stimulatie en activatie van bezoekers om deel te nemen aan activiteiten van Het Open Venster, maar ook aan activiteiten van Tom-in-de-Buurt en andere organisaties.
– Dagopvang en ondersteuning gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de bezoekers, te weten mensen met complexe problematiek die niet in staat zijn te voldoen aan de eisen die de samenleving stelt. In samenwerking met Stichting de Binnenvest worden de bezoekers gestimuleerd om het best haalbare te bereiken met de minst ingrijpende ondersteuning.
– Er is aandacht voor Zorgmijders: met hen in contact blijven en zo op de hoogte blijven van het wel en wee van deze bezoekers en zo nodig deze informatie te delen met de betreffende instanties. Hen ondersteunen in hun weg naar hulpverlening.

Bestuur
Er is een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter van de vergaderingen, de secretaris die de vergaderingen verslaat en de correspondentie voert, en de penningmeester die de financiën beheert. Het dagelijks bestuur onderhoudt ook de contacten met andere instanties zoals de gemeente, GGZ-instelling, reclassering, politie enz. Daarnaast zijn er twee bestuursleden, een afgevaardigde van de Raad van Kerken Alphen aan den Rijn en een vertegenwoordiger van het platform van vrijwilligers van Het Open Venster.

Beloningsbeleid
Het Open Venster wordt geheel door vrijwilligers in stand gehouden. Ook de bestuursleden voeren hun taken uit op vrijwillige basis; alleen kosten ten behoeve van Het Open Venster worden vergoed. De dagelijkse leiding van Het Open Venster is in handen van een door de gemeente Alphen aan den Rijn betaalde coördinator en één groepswerker.
De financiële middelen van Het Open Venster bestaan uit donaties van plaatselijke kerken en particulieren. Daarnaast financiert de gemeente Alphen aan den Rijn de exploitatie van het pand.

De activiteiten van Het Open Venster zijn te vinden in de laatste jaarverslagen. Daarin zijn ook opgenomen de staten van baten en lasten en de balans.